Rosaryo

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya
Rosaryo

Ang rosaryo (Linatin: rosarium, "tanaman sa mga rosas") maoy popular ug tradisyonal nga debosyong Katoliko.

Timaan sa Krus[usba | edit source]

Sa ngalan sa Amahan, sa Anak Ug sa Espiritu Santo. Amen


Timaan sa Santa Krus


Tungod sa Timaan sa Santa Cruz, Sa among Mga kaaway,bawion mo kami, O Dios Namo. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen

Nagatoo Ako[usba | edit source]

Nagatoo ako sa Dios nga Amahan, Makagagahum sa tanan. Magbubuhat sa Langit og sa Yuta. Nagatoo ako kang Jesukristo iyang bugtong anak nga atong Ginoo, gipanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo, Ug Natawo gikan ni Maria nga Ulay, Gisakit siya sa sugo ni Poncio Pilato, Gilansang sa krus, Namatay ug Gilubong. Miadto siya sa mga Nangamatay ug sa ikatolo ka adlaw nabanhaw siya. Misaka sa Langit, ug nagalingkod sa too sa Dios Amahan, Makagagahum sa tanan. Gikan Didto Mobalik siya aron Paghukom sa mga Buhi ug sa mga Minatay. Nagatoo ako sa Espiritu Santo. Sa santos ug Katoliko nga Simbahan, sa Panag-ambit sa mga Santos, sa Kapasayloan sa mga sala, ug sa Pagkabanhaw sa Lawas ug sa Kinabuhing Walay Katapusan. Amen

Amahan Namo[usba | edit source]

Amahan Namo, nga anaa sa mga langit, pagdayegon ang imong ngalan umabut kanamo ang Imong Gingharian matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit.
Ang kalan-on namo sa matag adlaw ihatag kanamo karong adlawa, ug pasayloa kami sa among mga sala ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo ug dili mo kami itugyan sa panulay hinunoa luwasa kami sa daotan. Amen

Maghimaya ka Maria[usba | edit source]

Maghimaya ka Maria, napuno ka sa grasya Ang Ginoong Diyos anaa kanimo. Bulahan ikaw sa mga babayeng tanan, Ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus.
Santa Maria inahan ka sa Diyos, Ig-ampo mo kaming mga makasasala, Karon ug sa oras sa among kamatayon. Amen.

Himaya sa Amahan[usba | edit source]

Himaya sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Maingon sa sinugdan, Hangtud sa kahangturan amen

O Jesus Ko[usba | edit source]

O Jesus ko pasayloa kami sa among mga sala, Lowasa kami sa kalayo sa Impyerno. Dad-a ang tanang mga nangamatay diha sa imong kalooy, ilabi na kadtong nanginahanglan sa Imong Kalooy ug Panabang.

Mga Misteryo[usba | edit source]

MGA MISTERYO SA KALIPAY (Lunes ug Sabado)

1. Ang Pagpanamkon sa Mahal nga Birhen Maria sa Anak sa Dios: Lukas 1:26-38.

2. Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel: Lukas 1:39-47.

3. Ang Pagkatawo sa Anak sa Dios sa Pasongan sa Belen: Lukas 2:1-7.

4. Ang Paghalad sa Diosnong Bata didto sa Templo sa Jerusalen: Lukas 2:22-32.

5. Ang Pagwala sa Diosnong Bata ug Paghikaplag Kaniya sa Templo taliwala sa mga makinaadmanon: Lukas 2:41-52

MGA MISTERYO SA KASAKIT (Martes ug Biyernes)

1. Ang Pag-ampo sa atong Ginoo sa Tanaman sa Getsemani: Markos 14:32-36..

2. Ang Pagga-id ug Paghampak sa atong Manunubos: Juan 18:28-38 ug 19;1..

3. Ang Pagpurongpurong sa atong Ginoo sa Purongpurong nga Tunokon: Markos 15:16-20..

4. Ang Pagpas-an sa Krus sa atong Ginoo: Juan 19:12-16..

5. Ang Paglansang ug Pagkamatay sa Krus sa atong Ginoo: Lukas 23:33-34 ug 39-46..

MISTERYO SA KAHAYAG(Huwebes)
1. Ang pagbunyag kang Jesus sa Suba sa Jordan. Mateo 3:13-17

2. Ang pagpaila Ni Jesus sa Kasal sa Kana (Jn 2:1-12)

3. Ang Pagsangyaw sa Gingharian sa Dios (Mk 1:15)

4. Ang pagkausab sa panagway Ni Jesus Mateo 17:1-9

5. Ang pagtukod Ni Jesus sa Santos nga Eukaristiya (Jn 13:1)

MISTERYO SA HIMAYA (Miyerkoles ug Domingo)


1. Ang Mahimayaong Pagkabanhaw sa atong Ginoo: Lukas 24:1-6a.

2. Ang Pagsaka sa Langit sa Anak sa Dios: Lukas 24:50-53.

3. Ang Pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga Apostoles ug kang Santa Maria: Buhat 2:1-4.

4. Ang Pagpasaka sa Langit sa Mahal nga Birhen Maria: Awit sa mga Awit 2:8-14.

5. Ang Pagpurongpurong sa Mahal nga Birhen Maria nga Rayna sa mga Angheles ug mga Santos: Gipadayag 12:1-6.

Maghimaya Ka Rayna[usba | edit source]

Maghimaya ka Rayna, Inahan sa kalooy,

Among kinabuhi ug kinatam-is

Ikaw ang lauman namo; Maghimaya Ka!

Nagasangpit Kami Kanimo,nga mga hininginlang nga

mga anak ni Eba.

Nagapanghupaw kami, nagasubo nga nagahilak,

dinhi niining walog sa mga luhaan.

Dan among mag-alampo,ilingi mo kanamo

kanang imong mga mata nga maloloy-on.

Ug tapos sa among kinabuhi dinhi,

Ipakita kanamo ang buluhan nga bunga

sa tiyan mo, nga si Hesus.

O ma-aghup!, O maloloy-on,

O matam-is nga Berhin Maria!


(NANGU): I-ampo kami Santa nga Inahan sa Dios,

(TUBAG) : Aron mahimo kaming takus sa mga saad ni Hesukristo.

Litanya Sa Mahal Nga Birhen[usba | edit source]

Ginoo, Kaloy-i Kami

Kristo Kaloy-i Kami

Ginoo, Kaloy-i Kami

Kristo, Dungga Kami

Kristo, Pamatia KAmi

Dios, Amahan sa Langit, Kaloy-i Kami

Dios Anak Manunubos sa Kalibutan, Kaloy-i Kami

Dios Espiritu Santo, Kaloy-i Kami

Santa Trinidad, Dios nga usa, Kaloy-i Kami

'''IG-AMPO MO KAMI'''

Santa Maria,

Santa nga Inahan sa Dios,

Santa nga Birhen sa mga Birhen,

Inahan Ni Kristo,

Inahan sa Grasya sa Dios,

Inahan nga putli,

Inahan nga wala hilabti,

Inahan nga sa sala wala mabuling,

Inahan Nga Buotan,

Inahan Nga Takus Dayegon,

Inahan sa Kanunayng Panabang,

Inahan sa Magbubuhat,

Inahan sa Manluluwas(Manunubos),

Birhen nga sa Kaalam walay Ingon,

Birhen nga Gitahud Namo,

Birhen kansang Kadayganan Giawit Namo,

Birhen nga Gamhanan,

Bitrhen nga Maloloy-on,

Birhen nga Matoohon,

Salamin sa Katarungan,

Lingkoranan sa Kinaadman,

Hinungdan sa Among Kalipay,

Kalis sa Espiritohanon,

Kalis sa Kadungganan,

Mabulokong Kalis sa Paghalad, .

Rosa nga Dili Matukib,

Lantawan ni David,

Lantawan nga Garing,

Balay nga Bulawan,

Arka sa Kasabotan,

Ganghaan sa Langit,

Bitoon sa Kabuntagon,

Kaayohan sa mga Masakiton,

Dalangpanan sa mga Makasasala,

Maglilipay sa Mga nanagsubo,

Hinabang sa mga Kristiyanos,

RAyna sa mga Angheles,

Rayna sa mga Patriyarka,

RAyna sa mga Propeta,

Rayna sa mga Apostoles, .

RAyna sa mga Martires,

Rayna sa mga Kompesores,

Rayna sa Mga Birhen,

Rayna sa mga Santos,

Rayna nga Gipanamkon sa sala nga Panulondon,

Rayna nga Gipanamkon sa langit,

Rayna sa Santos Uyamot nga Rosaryo,

Rayna sa Pamilya,

Rayna sa Kalinaw,

Kordero sa Dios[usba | edit source]

P: Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa Sala sa kalibutan

R: Pasayloa kami Ginoo, Kay ako nakasala

P: Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa Sala sa kalibutan

R: Pamatia kami Ginoo, Ingon nga mga Anak sa Dios

P: Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa Sala sa kalibutan

R: kaloy-i Kami

P: Ig-ampo mo kami Santa nga Inahan sa Dios
R: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesukristo.Amen.

Mag-ampo kita[usba | edit source]

O Dios Kansang Anak nga bugtong, namatay ug nabanhaw pagusab, nagadangat alang kanamo, sa mga ganti sa tunhayng kinabuhi, pinaagi sa Iyang Kinabuhi, Kamatayon ug Pagkabanhaw, pinaagi sa mga misteryo dinhi sa santos Uyamot nga Rosaryo sa mahal nga Birhen Maria, nag maawat namo ug madawat ang ilang Ginasaad. Tungod sa Maong Jesukristo nga Among Ginoo. Amen

Mga sumpay sa gawas[usba | edit source]