Buonnhang Vorachith

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search
Rodrigo Duterte and Laotian President Bounnhang Vorachith.jpg

ᠤᠨᠰᠡᠭᠦᠯ ᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠤᠭ

ᠤᠨᠰᠡᠭᠦᠯᠠᠶᠢᠬᠠᠮᠤᠭ ᠶᠢᠨᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨᠠᠷᠮᠢᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠭᠠᠳᠠᠨ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠮᠢ ᠳᠤ ᠶᠢ ᠬᠠᠮᠤᠭ ᠪᠠᠨᠶᠠᠪᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠨ ᠤᠨ ᠦᠶ ᠤᠨ ᠰᠡᠭᠦᠯ ᠠ ᠶᠢ ᠪᠠᠨᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠶᠢᠨ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠰᠡᠨ ᠠᠷᠮᠢ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠦ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠪᠠᠢᠢᠳᠠᠯ ᠶᠢᠡᠷ ᠠ ᠪᠠᠷ ᠳᠠᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠠ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠳᠦ ᠪᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠡᠴᠡ ᠪᠡᠨ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠳᠤ ᠨᠢ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠣᠷᠣᠨ ᠤ ᠦᠶ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠡ ᠶᠢᠨ ᠦᠶ ᠡ ᠡ ᠪᠡᠷ ᠳᠦ ᠥᠭᠡᠷᠡᠴᠢᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠨᠢ ᠬᠦᠮᠦᠨ ᠦ ᠳᠠᠷᠠᠭ ᠠ ᠶᠢ