Matuod Simbahan ni Jesus

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya
Payl:TJC.jpg

Ang Matuod Simbahan ni Jesus usa ka independente nga Insek nga simbahan nga natukod sa Beijing, nasod sa Tsina kaniadtong tuig 1917. Kini nahilakip sa Pentekostal nga sanga sa Kristiyanismo nga mibutho sa mga tuig 1900s. Karon ang maong simbahan may mga sakop nga mokapin sa 1.5 ka milyon sa 40 ka mga nasod. Ang simbahan natukod sa Pilipinas sa tuig 1983.

Ang 10 ka doktrina sa simbahan[usba | usba ang wikitext]

Espiritu Santo[usba | usba ang wikitext]

"Ang pagdawat sa Espiritu Santo, napakita sa panulti gamit ang mga dila, mao ang garantiya sa gitagana kanato nga Gingharian sa Langit."

pagBunyag[usba | usba ang wikitext]

"Ang pagbunyag sa tubig mao ang sakramento para sa pagwagtang sa mga kasalanan ug sa pagbag-o. Ang pagbunyag himoon sa natural nga buhing tubig, sama sa sapa, dagat o tubod. Ang mangbubunyag, nga nakadawat na sa bunyag sa tubig ug sa Espiritu Santo, mao ang mobunyag sa ngalan sa Ginoong Jesucristo. Ang tawong midawat sa bunyag kinahanglan tibuok nga ilunod sa tubig nga ang ulo nakayoko."

Paghugas sa tiil[usba | usba ang wikitext]

"Ang sakramento sa paghugas sa mga tiil mohimo sa usa para makabahin kang Ginoong Jesus. Kini nagsilbi usab isip permanenteng remaynder nga ang tawo adunay gugma, pagkasagrado, umilidad, pagpasaylo ug serbisyo. Kada tawo nga nakadawat sa bunyag sa tubig kinahanglan mahugasan ang iyang mga tiil sa ngalan ni Jesucristo. Ang mutwal nga paghugas sa mga tiil puydeng himoon kung angayan."

Sagradong Komunyon[usba | usba ang wikitext]

"Ang Sagradong Komunyon mao ang sakramento sa paghinumdom sa kamatayon ni Ginoong Jesucristo. Kini mopahimo sa ato nga mokuha og bahin sa lawas ug dugo sa atong Ginoo ug sa pakig-komunyon Kaniya para kita may kinabuhing eternal ug mabanhaw sa Naulahing Adlaw. Ang kini nga sakramento kinahanglan himoon permanente. Usa lang nga unleavened bread ug grape juice ang gamiton."

Adlaw sa Pagpahulay[usba | usba ang wikitext]

"Ang Adlaw sa Sabat, ang ikapitong adlaw sa semana (Sabado), usa ka sagrado nga adlaw, gipabulahan ug gisantipikar sa Ginoo. Kini giobserba ubos sa grasya sa Ginoo para sa komemorasyon sa nga hinimo sa Ginoo ug kaluwasan ug sa esperansa sa eternal nga pahulay sa kinabuhing mosunod".

JesuKristo[usba | usba ang wikitext]

"Si JesuKristo, ang Pulong nga nahimong tawo, namatay didto sa krus alang sa kaluwasan sa mga makasasala, nabanhaw sa ikatulo nga adlaw ug misaka sa langit. Siya lamang maoy Manluluwas sa katawhan, Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug mao lamay tinuod nga Dios".

Balaang Bibliya[usba | usba ang wikitext]

"Ang Balaang Bibliya, nga gilangkoban sa Karaan ug Bag-o nga mga Kasabotan, gilamdagan sa Dios, ug mao lamay sinulat bahin sa kamatuoran, ug maoy sukdanan sa pagkinabuhing Kristiyano".

Kaluwasan[usba | usba ang wikitext]

"Ang Kaluwasan gihatag sa grasya sa Dios pinaagi sa Pagtuo. Ang mga matuhoon kinahanglang magsalig sa Espiritu Santo aron makuha ang pagkabalaan, aron mapasidunggan ang Dios, ug aron higugmaon ang tibuok katawhan".

Simbahan[usba | usba ang wikitext]

"Ang simbahan, kinsa gitukod sa atong Ginoong JesuKristo, pinaagi sa Espiritu Santo sa panahon sa "ulahing ulan", mao ang nabalik ug na-uli nga tinood nga simbahan sa panahong Apostoliko."

Ikaduhang Pagbalik ni Jesus[usba | usba ang wikitext]

"Ang Ikaduhang Pagbalik ni Jesus mahitabo sa Kataposang Adlaw sa dihang manaog Siya gikan sa langit aron hukman ang kalibotan: ang maayo makadawat sa kinabuhing dayon, samtang ang daotan pagahukman hangtod sa kahangtoran."