Jump to content

Mga Kabulahanan

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya

Ug sa pagkakita niya sa mga panon sa katawhan, siya mitungas sa bukid, ug sa nakalingkod siya ang iyang mga tinun-an miduol kaniya. Ug kanila mibungat siya sa iyang baba sa pagtudlo nga nag-ingon:

  • "Bulahan ang mga kabus sa espiritu, kay ila ang gingharian sa langit.
  • "Bulahan ang mga nagamasulob-on, kay sila pagalipayon.
  • "Bulahan ang mga maaghop, kay sila magapanunod sa yuta.
  • "Bulahan ang mga gigutom ug gi-uhaw sa pagkamatarung, kay sila pagabusgon.
  • "Bulahan ang mga maloluy-on, kay magadawat silag kaluoy.
  • "Bulahan ang mga maputli ug kasingkasing kay makakita sila sa Dios.
  • "Bulahan ang mga magbubuhat ug kadaitan, kay sila pagatawgon nga mga anak sa Dios.
  • "Bulahan ang mga ginalutos tungod sa pagkamatarung, kay ila ang gingharian sa langit.
  • "Bulahan kamo sa diha nga panamastamasan kamo sa mga tawo, ug pagalutoson kamo, ug pagabutangbutangan kamo sa tanang matang sa kadautan batok kaninyo tungod kanako.

Kinahanglan managmaya ug managkalipay kamo, kay daku ang inyong balus didto sa langit, kay sa ingon man niini gilutos sa mga tawo ang mga profeta nga nanghiuna kaninyo.Galeriya sa hulagway[usba | usba ang wikitext]