Rosaryo

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya
Jump to navigation Jump to search
Rosaryo

Ang rosaryo (Linatin: rosarium, "tanaman sa mga rosas") maoy popular ug tradisyonal nga debosyong Katoliko.

Timaan sa Krus[usba | usba ang wikitext]

Timaan sa Santa Krus
Tungod sa Timaan sa Santa Cruz, Sa among Mga kaaway, bawion mo kami Ginoong Dios Namo.

Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen

Mituo Ako (New Version) by: Romeo F. Rodriguez Jr. & Elimae L. Macuse[usba | usba ang wikitext]

Nagatoo ako sa usa ka Dios,

Ang Amahan ang makagagahum sa tanan,

Magbubuhat sa langit ug sa yuta,

Ug sa tanang mga makita ug dili makita.

Nagatoo ako sa usa ka Ginoo,

Si Jesu Kristo ang bugtong anak sa Dios,

Gianak sa amahan sa wala pa'y katuigan.

Dios gikan sa Dios,

Kahayag gikan sa kahayag,

Matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod,

Gianak, dili binuhat,

Usa'g kinaiya sa Amahan.

Pinaagi kaniya nangahimu ang tanan.

Tungod kanatong mga tawo ug alang sa atong kaluwasan.

Mikanaog siya gikan sa langit,

Sa lalang sa Espiritu Santo,

Nahimo siya nga lawas gikan ni Maria nga ulay ug nahimong tawo.

Tungod kanato gilansang siya sa krus sa sugo ni Poncio Pilato,

Nag-antos siya namatay ug gilubong.

Sa ikatulong adlaw nabanhaw siya aron matuman ang kasulatan.

Misaka siya sa langit ug nagalingkod sa too sa Amahan.

Mubalik siya nga mahimayaon aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay,

Ug ang iyang gingharian walay katapusan.

Nagatoo ako sa Espiritu Santo,

Ang Ginoo ang nagahatag sa kinabuhi.

Nagagikan siya sa Amahan ug sa Anak.

Dunga sa Amahan ug sa Anak,

Gisimba siya ug gihimaya,

Ug misulti pinaagi sa mga propeta.

Nagatoo ako sa usa ka Santos, Katoliko ug Apostoliko nga simbahan.

Nagaila ako sa usa ka bunyag alang sa kapasaylo-an sa mga sala.

Nagapaabot ako sa pagkabanhaw sa mga minatay,

Ug sa kinabuhi sa umaabot nga kalibutan.

AMEN.

Amahan Namo By: Rey Dann Dal & Giselle Jurial[usba | usba ang wikitext]

Amahan namo,

Nga anaa sa langit,

Pagdaygon ang imong ngalan.

Moabot kanamo ang imong gingharian

matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta

maingon sa langit.


Ang kalan-on namo sa matag adlaw

Ihatag kanamo karong adlawa,

Ug pasayloa kami sa among mga sala

Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo

Ug dili mo kami itugyan sa panulay.

Hinunoa luwasa kami sa daotan.

Amen

Maghimaya ka Maria By: Ysang Banaag[usba | usba ang wikitext]

Maghimaya ka Maria,

napuno ka sa grasya

Ang Ginoong Dios anaa kanimo.

Bulahan ikaw sa mga babayeng tanan,

Ug bulahan man usab ang bunga sa tiyan mo nga si Hesus.


Santa Maria

Inahan ka sa Dios,

Ig-ampo mo kaming mga makasasala,

Karon ug sa oras sa among kamatayon.

Amen.

Himaya sa Amahan By: Mamong[usba | usba ang wikitext]

Himaya sa Amahan,

Ug sa Anak,

ug sa Espiritu Santo.


Maingon sa sinugdan,

Karon sa gihapon

Ug sa mga katuigang

Walay katapusan.

Amen.

O Hesus ko![usba | usba ang wikitext]

O Jesus ko! pasaylo-a kami sa among mga sala, luwasa kami sa kalayo sa impyerno og dad-a ang tanang mga kalag sa purgatoryo ngadto sa langit hilabina gayud kadtong mga nanginahanglan sa imong kalo-oy ug panabang. Amen.

Mga Misteryo[usba | usba ang wikitext]

MGA MISTERYO SA KALIPAY (Lunes ug Sabado)

1. Ang Pagpahibalo ni Anghel Gabriel kang Santa Maria Nga Siya Mamahimong Inahan sa Anak sa Dios: Lucas 1:26-38.
2. Ang Pagduaw ni Santa Maria kang Santa Isabel: Lucas 1:39-47.
3. Ang Pagkatawo sa Anak sa Dios sa Kamalig sa Belen: Lucas 2:1-7.
4. Ang Paghalad sa Diosnong Bata didto sa Templo sa Jerusalem: Lucas 2:22-32.
5. Ang Pagkawala ug Paghikaplag kang Hesus sa Templo taliwala sa mga makinaadmanon: Lucas 2:41-52

MGA MISTERYO SA KASAKIT (Martes ug Biyernes)

1. Ang Pag-ampo sa atong Ginoo sa Tanaman sa Getsemani: Marcos 14:32-36..
2. Ang Pagga-id ug Paghampak sa atong Ginoo sa usa ka haligi: Juan 18:28-38 ug 19:1..
3. Ang Pagpurongpurong ni Hesus sa Purongpurong nga Tunokon: Marcos 15:16-20..
4. Ang Pagpas-an ni Hesus sa Krus paingon sa Bukid sa Kalbaryo: Juan 19:12-16..
5. Ang Paglansang ug Pagkamatay sa Krus sa atong Ginoo: Lucas 23:33-34 ug 39-46..

MISTERYO SA HIMAYA (Miyerkoles ug Domingo)

1. Ang Mahimayaong Pagkabanhaw sa atong Ginoo: Lukas 24:1-6a.
2. Ang Pagsaka ni Hesus sa Langit: Lukas 24:50-53.
3. Ang Pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga Apostoles ug kang Santa Maria: Buhat 2:1-4.
4. Ang Pagpasaka sa Langit sa Mahal nga Birhen Maria: 1 Corinto 15:54.
5. Ang Pagpurongpurong sa Mahal nga Birhen Maria nga Rayna sa mga Angheles ug mga Santos: Gipadayag 12:1-6.

MISTERYO SA KAHAYAG (Huwebes)

1. Ang pagbunyag kang Jesus sa Suba sa Jordan: Mateo 3:13-17
2. Ang pagpaila ni Jesus sa Kasal sa Kana isip nga Unang Milagro: Juan 2:1-12
3. Ang Pagsangyaw sa Gingharian sa Dios: Marcos 1:15
4. Ang pagkausab sa panagway Ni Jesus sa Bukid sa Tabor: Mateo 17:1-9
5. Ang pagtukod Ni Jesus sa Santos nga Eukaristiya kauban ang iyang mga Apostoles: Juan 13:1

Maghimaya Ka Rayna[usba | usba ang wikitext]

Maghimaya ka Rayna,

Inahan sa kaluoy ug kinabuhi,

Kinatam-is ikaw ang gi-lauman namo,

Maghimaya Ka!

Nagapanawag kami kanimo,

Kaming mga hininginlang anak ni Eba,

Nagapanghupaw kami,

Nanag-agulou, nanagpanghilak,

Dinhi niining walog nga luhaan.

Dad-a ang among mag-alampo, e lingi mo kanamo kanang imong ga mata nga maloloy-on

Kon tapos na kining paghingilin

ipakita mo kanamo

Ang imong Anak nga si Hesus,

Ang Mahal nga Bunga sa tiyan mo.

Ay maaghop!, Ay maluluy-on,

Ay matam-is nga Birhen Maria!(MANGUNAHAY): Iampo mo kami Santa nga Inahan sa Dios,

(TUBAG) : Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Hesukristo.

Litanya Sa Mahal Nga Birhen[usba | usba ang wikitext]

Ginoo, Kaloy-i Kami

Kristo Kaloy-i Kami

Ginoo, Kaloy-i Kami

Kristo, Dungga Kami

Kristo, Pamatia Kami

Dios, Amahan sa Langit, Kaloy-i Kami

Dios Anak Manunubos sa Kalibutan, Kaloy-i Kami

Dios Espiritu Santo, Kaloy-i Kami

Santa Trinidad, Dios nga usa, Kaloy-i Kami

IG-AMPO MO KAMI

Santa Maria,

Santa nga Inahan sa Dios,

Santa nga Birhen sa mga Birhen,

Inahan Ni Kristo,

Inahan sa Grasya sa Dios,

Inahan nga putli,

Inahan nga wala hilabti,

Inahan nga sa sala wala mabuling,

Inahan Nga Buotan,

Inahan Nga Takus Dayegon,

Inahan sa Kanunayng Panabang,

Inahan sa Magbubuhat,

Inahan sa Manluluwas(Manunubos),

Birhen nga sa Kaalam walay Ingon,

Birhen nga Gitahud Namo,

Birhen kansang Kadayganan Giawit Namo,

Birhen nga Gamhanan,

Bitrhen nga Maloloy-on,

Birhen nga Matoohon,

Salamin sa Katarungan,

Lingkoranan sa Kinaadman,

Hinungdan sa Among Kalipay,

Kalis sa Espiritohanon,

Kalis sa Kadungganan,

Mabulokong Kalis sa Paghalad, .

Rosa nga Dili Matukib,

Lantawan ni David,

Lantawan nga Garing,

Balay nga Bulawan,

Arka sa Kasabotan,

Ganghaan sa Langit,

Bitoon sa Kabuntagon,

Kaayohan sa mga Masakiton,

Dalangpanan sa mga Makasasala,

Maglilipay sa Mga nanagsubo,

Hinabang sa mga Kristiyanos,

Rayna sa mga Angheles,

Rayna sa mga Patriyarka,

Rayna sa mga Propeta,

Rayna sa mga Apostoles, .

Rayna sa mga Martires,

Rayna sa mga Kompesores,

Rayna sa Mga Birhen,

Rayna sa mga Santos,

Rayna nga Gipanamkon nga walay sala'ng Panulondon,

Rayna sa Santos Uyamot nga Rosaryo,

Rayna sa Pamilya,

Rayna sa Kalinaw,

Kordero sa Dios[usba | usba ang wikitext]

P: Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa Sala sa kalibutan

R: Pasayloa kami Ginoo, Kay ako nakasala

P: Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa Sala sa kalibutan

R: Pamatia kami Ginoo, Ingon nga mga Anak sa Dios

P: Kordero sa Dios Nga nagawagtang sa Sala sa kalibutan

R: kaloy-i Kami

P: Ig-ampo mo kami Santa nga Inahan sa Dios
R: Aron mahimo kaming takos sa mga saad ni Jesukristo.Amen.

Mag-ampo kita[usba | usba ang wikitext]

O Ginoong Diyos, itugot kanamo imong mga alagad ang kanunayng kaayohan sa lawas ug kalag ug tungod sa pangama ni Santa Maria kanunayng Ulay agaka kami latas sa mga kasakit niining kinabuhi a hantod mo abut kami nganha sa kalipay nga way katapusan. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo Amen.

     MGA MISTERYO SA KALIPAY
            (Lunes ug Sabado)

1. Ang pagpanamkon sa Mahal nga Birhen Mari sa Anak sa Dios sa lalang sa Espiritu Santo. 2. Ang pagdu-aw ni Santa Maria kang Santa Isabel. 3. Ang pagkatawo sa Anak sa Dios sa kamalig sa belen. 4. Ang paghalad sa diosnong Bta didto sa simbahan sa Herusalem 5. Ang pagkawala sa Diosnong Bata ug pagkakaplag sa simbahan sa taliwala sa mga makinaadmanon.

     MGA MISTERYO SA KAHAYAG
           (Huwebes)

1. Ang pagpabunyag kang Hesus 2. Ang Unang Milagro sa Cana. 3. Ang Pagsangyaw sa Gingharian sa Dios 4. Ang Pagkausab sa Panagway ni Hesu 5. Ang pagtuykod sa Eukaristiya

     MGA MISTERYO SA KASAKIT
         (Martes ug Biyernes)

1. Ang Pag-ampo sa atong Ginoo sa tanaman sa Getsemani 2. Ang paggaid ug paghampak sa atong manunubos 3. Ang pagpurong-purong sa atong Ginoong Hesukristo sa Krus 4. Ang pagpas-an sa atong Ginoong Hesukristo sa krus 5. Ang pagkamatay sa atong Ginoo Hesukristo sa Krus

       MGA MISTERYO SA HIMAYA
        (Miyerkules ug Dominggo)

1. Ang mahimayaong pagkabanhaw sa atong Ginoong Hesukristo sa krus 2. Ang pagsaka sa langit sa Anak sa Dios. 3. Ang pagkunsad sa Espiritu Santo sa mga Apostoles ug kang Santa Maria 4. Ang pagbayaw sa langit sa Mahal nga Birhen 5. Ang pagpurong-purong sa Mahal nga Birhen nga Rayna sa tanang mga binuhat

Mga sumpay sa gawas[usba | usba ang wikitext]