Amahan Namo

Gikan sa Wikipedia, ang gawasnong ensiklopedya
Ang Pag-ampo sa Ginoo (Le Peter Nossos), ni James Tissot.
Ang Pag-ampo sa Ginoo (Le Peter Nossos), ni James Tissot.

Ang Amahan Namo (gitawag usab ug Pag-ampo sa Ginoo o Pater Noster sa Linatin) usa ka ginatahoran (venerated) nga pag-ampo sa mga Kristiyano nga sain, sumala sa Bag-ong Tugon (New Testement), gitudlo ni Hesus isip nga ang pinaagi sa pag-ampo:

Busa, ingna hinuon niini pag-ampo: ... (Mateo 6:9 RCPV)

Kon mag-ampo kamo, ingna: ... (Lucas 11:2 RCPV)

Duha ka bersiyon nianing pag-ampo ang nakatálà (record) sa mga ebanghelyo: usa ka taas-taas nga panaysay sulod sa Sermon sa Ibabaw sa Bukid sa Ebanghelyo ni Mateo, ug usa ka mubo-mubo pud nga anaa sa Ebanghelyo ni Lucas kon "miingon ang usa sa iyang mga tinun-an, 'Ginoo, tudloi kami sa pag-ampo sama nga gitudloan ni Juan ang iyang mga tinun-an.'" Si Harold H. Buls, usa ka teyologong Luterano, misugyot nga ang duha lintungánay (original) daw; sa bersiyong Mateo sinultian ni Hesus sayo sa iyang ministeryo sa Galilea, ug ang sa bersiyong Lucas usa ka tuig unyâ, "lagmit (likely) kaayo nga sa Hudea".

Sa Mateo, ang unang tulo sa pito ka mga bahin-bahínan (petition) mipulong sa Ginoo; ang uban nga upat misúgid sa mga panginahanglan ug sigamno (concern) sa tawo. Diha ra sab sa Mateo milabot ang "matuman ang Imong pagbuot" ug ang "luwasa kami gikan sa daotan" nga mga bahin-bahínan. Ang duha ka lintungánay nga teksto sa Grinyego adunay pangmatang (adjective) nga ἐπιούσιος (epiousios), sain nga walà kini siyang pulonga sa uban pa nga kapanulatanan (literature) sa Klasikal ug Koine nga Griyego; samtang lantugíon (controversial), ang pulong nga "matag adlaw" maóy ságad nga gigamit isip nga (as) paghubad nganhi sa dilang-Sinugboanon (sama sa "daily" sa Iningles). Pipilang Kristiyano, ilabi na ang mga Protestante, ang mitápos sa ilang mga pag-ampo uban sa doksolohiya, usa ka taudtaorang pakapin o "addendum" nga makita sa pipilang manuskrito sa Mateo.

Teksto sa pag-ampo[usba | usba ang wikitext]

Mateo 6:9-13 (RCPV)                         Lucas 11:2-4 (RCPV)
Amahan namo nga anaa sa langit, Amahan:
balaanon ang imong ngalan; simbahon unta ang balaan mong ngalan,
maghari ka kanamo maghari ka unta kanamo.
ug tumanon ang imong pagbuot
dinhi sa yuta
sama nga gituman kini didto sa langit.
Ihatag kanamo ang pagkaon Ihatag kanamo sa matag adlaw
nga among gikinahanglan karong adlawa; ang pagkaon nga among gikinahanglan.
ug pasayloa kami sa among mga sala Ug pasayloa kami sa among mga sala
sama nga kami nagpasaylo sa mga nakasala kanamo. kay nagpasaylo kami sa tanan nga nakasala kanamo.
Ayaw kami itugyan sa pagsulay; Ug ayaw kami itugyan sa pagsulay
luwasa hinuon kami gikan sa daotan.
[Kay imo ang gingharian,
ang gahom ug ang himaya
hangtod sa kahangtoran.]